Münsterstraat 6 • 7575 ED Oldenzaal +31 (0)541 - 570 470

NIEUWS

Boorzuur en 2-Phenoxyethanol in koelsmeermiddelen

Boorzuur en 2-Phenoxyethanol zijn nog altijd veel gebruikte inhoudsstoffen in koelsmeermiddelen. Vanaf 17 december 2022 gelden er nieuwe richtlijnen die ook voor u gevolgen heeft, als u een koelsmeermiddel met één van deze stoffen gebruikt.

De wijziging zal er toe leiden dat koelsmeermiddelen die deze stoffen bevatten een wijziging in hun toxische categorie- en gevarencodes (GHS) vereisen, omdat ze de nieuwe limieten van hun huidige classificaties zullen overschrijden.

BOORZUUR

Boorzuur is een multifunctioneel additief dat in koelsmeermiddelen wordt toegepast.

CMR stof

De afkorting CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend), Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Als een stof in 1 of meerdere van deze eigenschappen valt is het een CMR stof.
https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/gevaarsindeling/CMR

Huidige situatie/limieten

Voor koelsmeermiddelen betekent dit dat wanneer er >5,5% boorzuur in het koelsmeermiddelconcentraat zit, het koelsmeermiddel als CMR stof moet worden ingedeeld. Volgens REACH levert het product dan een gezondheidsrisico op voor de vrouw en het ongeboren kind.

Wat verandert er?

De limiet van 5,5% zal vanaf december 2022 verlaagt worden naar 0,3% waardoor boorzuurhoudende koelsmeermiddelen in bijna alle gevallen nu ook als CMR worden stof worden aangemerkt. De verlaging van deze limiet heeft ook gevolgen voor de gevarensymbolen, gevarenzinnen en de voorzorgsmaatregelen die er moeten worden genomen als er met het product wordt gewerkt.

Deze wijziging omvat de toevoeging van een nieuwe gevarencode (H360FD), gevarenaanduiding (“Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden”) en het bijbehorende pictogram, zoals hieronder weergegeven:

GHS 08 –  Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen

2-PHENOXYETHANOL

2-phenoxyethanol is een olieachtige, organische vloeistof. Het is de ether van fenol en etheenglycol en tevens een alcohol. 2-phenoxyethanol heeft een bacterieremmende werking en wordt o.a. gebruikt in koelsmeermiddelen. Ook hier wijzigen de gevarencodes en -zinnen. (H302 – Schadelijk bij inslikken, H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel, H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken) en bijbehorende pictogrammen, zoals hieronder weergegeven:

GHS05 – Bijtende stoffen | GHS07 – Schadelijke / irriterende stoffen

Meer weten over boorzuur en/of 2-phenoxyethanol in koelsmeermiddelen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen snel contact met u op! Liever bellen met een medewerker? Geen probleem! Bel nu: +31 (0)541 – 570 470


    OOK GRAAG ÚW PARTNER IN SMEEROPLOSSINGEN

    Terry near boven